Annual Quivia Winners!

Team 1 – Arnav Bhandari, Katherine Juarez, Kyle Flaherty

Team 2 – Keara Halpern, Hannah Goodwin, Sarah Parsons

Team 3 – Swaran Ponsunmugam, Maya Marks, Alex Ross

Previous

Next