Team 1 – Arnav Bhandari, Katherine Juarez, Kyle Flaherty Team 2 – Keara Halpern, Hannah Goodwin, Sarah Parsons Team 3 – Swaran Ponsunmugam,...

READ MORE